AANBRENGPREMIE.NL

AANBRENGPREMIE

Verzekeringsmaatschappij

Een verzekeringsmaatschappij of verzekeraar is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt.

Nederland
Een verzekeringsmaatschappij is in Nederland altijd een naamloze vennootschap of onderlinge waarborgmaatschappij. Een natuurlijke persoon of een andere rechtsvorm, zoals een besloten vennootschap of een stichting, mogen niet optreden als verzekeringsmaatschappij.

Verzekeringsmaatschappijen maken vaak onderdeel uit van een bankverzekeringsgroep, zoals Fortis, Achmea en ING.


Naamloze vennootschap
De meeste grote en bekende verzekeraars zijn een naamloze vennootschap. Deze verzekeringsmaatschappijen hebben het behalen van winst als doel.


Onderlinge Waarborgmaatschappij
Een Onderlinge Waarborgmaatschappij (afgekort OWM) is een coöperatieve verzekeraar. Verzekerden zijn doorgaans eveneens lid van de vereniging. Een ledenraad controleert het bestuur. Er zijn geen aandeelhouders. Behaalde winst komt dan ook ten goede aan de verzekerden. Dit kan direct worden uitgekeerd of worden verrekend in de premie. De meeste verzekeraars Onderlinge Waarborgmaatschappijen zijn uitsluitend locaal actief en genieten daardoor weinig naamsbekendheid. Enkele bekende Onderlinge Waarborgmaatschappijen: Univé, CZ, Agis en Menzis.


Toezicht
Verzekeringsmaatschappijen staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Alle verzekeringsmaatschappijen dienen over een vergunning van de AFM te beschikken. De AFM houdt hier een openbaar register van bij. Het register is voor iedereen te raadplegen op de website van de AFM.

Daarnaast zijn de verzekeringsmaatschappijen verplicht aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bij het Kifid kan men met een klacht over de handelswijze van een verzekeringsmaatschappij terecht. Het Kifid beoordeeld of de handelswijze van de verzekraar correct is geweest. Doorgaans heeft de verzekeraar zich gebonden aan het advies van het Kifid. Voor consumenten staat altijd nog de gang naar de rechter open.


Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars (het Verbond) is de belangenbehartiger van circa 95% van de in Nederland werkzame verzekeraars. Het Verbond heeft zichzelf vier hoofdtaken opgelegd:

Vertegenwoordigen van de leden naar de buitenwereld;
Bevorderen imago verzekeringsbedrijfstak;
Bieden van een platform;
Verlenen van diensten.
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is de belangenbehartiger van de zorgverzekeraars. Medio 2007 hebben het Verbond en ZN aangekondigd de mogelijkheden voor een fusie te onderzoeken.


Werkwijze
Een verzekeringsmaatschappij kan de producten via diverse kanalen aanbieden. De kleine en locale Onderlinge Waarborgmaatschappijen zullen doorgaans met een beperkt aantal eigen kantoren werken. De grotere verzekeringsmaatschappijen werken veelal samen met tussenpersonen. Deze verzekeringsmaatschappijen worden intermediairverzekeraars genoemd. Een beperkt aantal verzekeraars heeft ervoor gekozen rechtstreeks (via post, telefoon en/of internet) verzekeringen aan te bieden. Dit zijn de direct writers.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod